ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บวท.จัดมอบทุนการศึกษา

วันที่ลงข่าว: 28/05/19

          นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) กล่าวว่า ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2562 โดยปีนี้เป็นปีที่ 13 ที่มูลนิธิน่านฟ้าไทย ได้สร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาทั่วประเทศ โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 240 ทุน มูลค่ารวม 2,400,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สำหรับเยาวชนฯ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี) จำนวน 150 ทุน และจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ทั้ง 9 จังหวัด (เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา ประจวบคีรีขันธ์) จังหวัดละ 10 ทุน จำนวน 90 ทุน รวมทั้งสิ้น 240 ทุน ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนเหล่านี้ ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ลดภาระให้พ่อแม่ผู้ปกครอง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และมีส่วนในการช่วยพัฒนาประเทศต่อไป       

          สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้การสนับสนุนกับกลุ่มเยาวชนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กพิการที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาในระดับประถมศึกษาที่สามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้มีศักยภาพในการพัฒนา เมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาจะสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมและส่วนหนึ่งอาจเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศ อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

ที่มาของข่าว http://www.banmuang.co.th/news/relation/151742
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก