ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปลูกป่า อาเซียน ภายใต้โครงการ หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดนไทยลาวน่าน-ไทยลาว เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน

วันที่ลงข่าว: 27/05/19

            เมื่อที่ 25 พ.ค.62 ที่ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอทุ่งช้าง และนายสำราญ แปลงสว่าง เจ้าเมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ประชุมความร่วมมือการสานความสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคู่ขนานไทย-ลาว โดยมี พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 32 กองกำลังผาเมือง นำส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม จากนั้น ได้เดินทางไปที่บ้านห้วยสะแตง ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ร่วมเปิดการจัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการผืนป่าอาเซียน ภายใต้ “หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดนไทย-ลาว” ระหว่างบ้านห้วยสะแตง จังหวัดน่าน - บ้านดอนใจเมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ผืนป่าร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน และผู้นำท้องถิ่น และประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ เป็นการลดบรรยากาศที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในอนาคต 

อีกทั้ง เพื่อให้ผืนป่าทรัพยากรป่าไม้ ได้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ป้องกันการบุกรุกผืนป่า โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งสองฝ่าย 200 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

            ตามที่ กรมการปกครองจัดทำแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมของฝ่ายปกครองรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยผลักดันให้เป็นโครงการสำคัญเพื่อเชื่อมโยงในระดับประชาชนไทยกับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนบรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาชนอาเซียนอำเภอทุ่งช้างจึงจัดทำโครงการ ผืนป่าอาเซียนภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามชายแดน 

            พร้อมกันนี้ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทยลาว อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน กับเมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีสุขภาพแข็งแรงสร้างความสามัคคีและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของกันและกัน โดยได้กำหนดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ดังนี้ 1. ฟุตบอลชาย 7 คนประเภททีม VIP 2. ฟุตบอลชาย 7 คนประเภทประชาชนทั่วไป 3. ตะกร้อประเภททีมชาย 4. วอลเลย์บอลประเทศทีมหญิง 5. วอลเลย์บอลประเภททีมชาย 6. เปตองประเภททีม VIP 7. เปตอง ประเภททีมผสม รวมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 150 คน 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก