ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ ASEAN English Camp เสริมทักษะด้านภาษา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการจัดประชุมในเวทีอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 27/05/19

        นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ASEAN English Camp ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารและประสานการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ และข้าราชการระดับชำนาญการ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่อไป 

        โอกาสนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในสังกัด เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในเวทีการประชุมระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานหรือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และในปี 2562 ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและข้าราชการระดับชำนาญการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้ดี มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูงที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยเฉพาะข้าราชการ ในจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และจังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการดำเนินภารกิจด้านการต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมในเวทีอาเซียน

        สำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในโครงการ English Camp ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ซึ่งสามารถเรียนได้ทั้งรูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์ และผู้เรียนสามารถเลือกช่วงเวลาในการเรียนได้ เพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนตัวต่อตัวกับผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ระยะเวลาอบรม จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังมีการเรียนนอกสถานที่ในลักษณะ English Camp เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนโดยตรงกับผู้สอน ซึ่งผู้เรียนสามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกันและกันได้.

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก