ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงาน ปภ.จังหวัดระยอง จัดโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่นที่ 1 / 2562

วันที่ลงข่าว: 27/05/19

        ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัน จังหวัดระยอง จัดโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่นที่ 1 / 2562 โดยมีนายธนทร ศรีนาค หีวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายปรีชา ภู่พันธุ์ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง กล่าวรายงาน 

        การฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้รับทราบถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และ การบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมี และ อุทกภัย วาตภัย และ ดินโคลนถล่ม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สนง.ปภ.จังหวัดระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ บริษัท เฮ็ทเอ็มซี โปริเมอร์ส จำกัด และ บริษัท irpc จำกัด (มหาชน) กลุ่มเป้าหมายคือ คนพิการ พี่เลี้ยง อาสาสมัคร และ ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก