ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มกอช.เร่งขับเคลื่อนบทบาทในเวทีการค้าอาเซียนเวทีโลก เร่งยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้เป็นมาตรฐานระดับสากล

วันที่ลงข่าว: 23/05/19

          นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวถึงบทบาทของ มกอช.ในเวทีมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศ /เวทีโลก ว่า ประเทศไทย เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหาร 1.2 ล้านล้านบาท สำหรับในเวทีโลก มกอช.จะมีบทบาทในการเป็นหน่วยงานกลางประสานกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้ง FAO/ WHO 

หรือ Codex รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องอนุสัญญา IPPC ด้านสุขอนามัยพืช โดย มกอช.จะเข้าร่วมประชุมและนำผลการประชุมมาสื่อสารให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยได้รับทราบและเตรียมความพร้อมที่จะไม่ให้เจอปัญหาในการส่งออกสินค้า พร้อมย้ำ มาตรฐานสินค้าเกษตรประเทศไทย ถือว่าได้รับความเชื่อถืออย่างมากในเวทีโลก เนื่องจากไทยให้ความสนใจ ใส่ใจในเรื่องนี้ พร้อมกับมีการนำมาตรฐานและมาตรการต่างๆ ที่ระดับสากลประกาศไว้ นำมาใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรในประเทศ 

          โดย มกอช.ได้มีการกำหนดมาตรฐานแล้ว 315 มาตรฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ 6 เรื่อง คือ มาตรฐานบังคับ เรื่อง ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทออกซินในเมล็ดถั่วลิสง  มาตรฐานบังคับ เรื่อง การปฏิบัติที่ดีทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาว  มาตรฐานบังคับ เรื่อง กระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ได้ออกไซด์  มาตรฐานบังคับ เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง ร่างมาตรฐานบังคับ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ และมาตรฐานโรงเพาะเห็ด โดยกระบวนการบังคับเหล่านี้ จะมีการทำประชาพิจารณ์ โดยเชิญหน่วยงานและเกษตรกรที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อคิดเห็น ซึ่งจะไม่มีการบังคับใช้เกษตรกรรายย่อย แต่จะดำเนินการกับกลุ่มที่ผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก 

          นอกจากนี้ มกอช.ยังมีแผนเดินทางไปแสดงนิทรรศการสร้างการรับรู้ ในเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและความปลอดภัยอาหาร รวมทั้งเครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรของไทย (Q และ Organic Thailand) ในต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ “สินค้าไทยสู่ตลาดโลก” สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารในระดับสากล ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสนับสนุนการขยายตลาดผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562

         นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ยังกล่าวด้วยว่า ตามที่ FAO และ WHO กำหนดให้ทุกวันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safety Day) โดยทาง มกอช. ได้เตรียมพรัอมจัดงานรณรงค์ 

สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เกษตรไทย ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกของทุกคนให้ตระหนักและใส่ใจในเรื่องดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก