ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เชิญชวนผู้สนใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านภาพถ่าย ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ปี 62 ในหัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน"

วันที่ลงข่าว: 23/05/19

          นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านวัฒนธรรมอาเซียน ในการ "ขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของอาเซียน" โดยส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักในประชาคมอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในสาขาภาพถ่ายที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 

          อีกทั้งในปี พ.ศ.2562 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงจัดประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน" เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรวบรวมภาพเหตุการณ์ หรือกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมไทย หรือศิลปวัฒนธรรมในมิติสายสัมพันธ์กับประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์จึงขอเชิญผู้สนใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 0-4404-0860 ต่อ 111 หรือเข้าไปดูและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.ocac.go.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก