ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผลประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 เผย 10 ประเทศพร้อมร่วมจัดตั้งศูนย์อาเซียน 4 แห่ง และขับเคลื่อนเอกสารผลลัพธ์สำคัญ 14 ฉบับที่ไทยเสนอ

วันที่ลงข่าว: 23/05/19

          นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 ว่า ในการประชุมครั้งแรกได้ข้อสรุปว่า 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะขับเคลื่อนงานตามที่ไทยเสนอ ทั้งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนทั้ง 4 แห่งในประเทศไทย ประกอบด้วย ศูนย์คลังสิ่งของช่วยเหลือและระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียนในประเทศไทย ที่จังหวัดชัยนาท ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ที่กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ที่กรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

          นอกจากนี้ ยังมีแผนขับเคลื่อนเอกสารผลลัพธ์ฉบับสำคัญอีก 14 ฉบับ โดยในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งแรกที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ จะมีการเสนอเอกสารสำคัญ 4 ฉบับ คือ เรื่อง ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน กรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล แถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 และถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยเรื่องอนาคตของงาน : การส่งเสริมเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก