ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงผู้นำอาเซียน เดินหน้าจัดกิจกรรมปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก

วันที่ลงข่าว: 15/05/19

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26  และที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21  ที่จัดขึ้น ที่จังหวัดเชียงใหม่ และที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34  ในเดือนมิถุนายน ที่กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน และกิจกรรมในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” โดยส่งเสริมความชื่นชมในวัฒนธรรมอาเซียน เคารพความหลากหลายและอัตลักษณ์ของอาเซียน รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนในระดับนานาชาติ ในฐานะแรงผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นนำเสนอวัฒนธรรมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและภาคีภายนอก  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายใต้ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน  สนับสนุนการทำงานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ที่กรุงเทพมหานคร ให้ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับศูนย์อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในประเทศสมาชิกอาเซียน และเสริมสร้างความร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมในประเทศคู่เจรจา โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยดำเนินการเรื่องดังกล่าว 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก