ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ที่ประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน และผลักดัน 4 ศูนย์ด้านสังคมของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงของอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 15/05/19

            นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เปิดเผยถึงการประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14 ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็น 1 ใน 4 ของการประชุมอาเซียนที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่13- 18 พฤษภาคม นี้ ซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนงานสำคัญด้านสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้การที่ไทยเป็นประธานอาเซียน สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ซึ่งไทยจะดึงความเชื่อมโยงอาเซียนด้านวัฒนธรรม โดยมีการประกาศเป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน และกิจกรรมในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2562 ส่วนด้านสังคม จะผลักดันการดูแลเด็กและเยาวชน ทั้งการศึกษา ปรับปรุงระบบราชการในอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะมีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  นอกจากนี้มีการเตรียมพร้อมและวางเเผนด้านความมั่นคงของมนุษย์สำหรับอนาคต 4 ศูนย์อาเซียนในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์คลังสินค้าเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินอาเซียน ที่จังหวัดชัยนาท ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัย ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์ ในกรุงเทพมหานคร และจะมีเอกสารผลลัพธ์สำคัญ ที่รับรองจากผู้นำอาเซียน ประเด็นการพัฒนาสำคัญด้านต่างๆ 14 เอกสารผลลัพธ์ ที่จะรับรองในปีนี้ อย่างไรก็ตามประเด็นการประชุมวันนี้ จะเสนอในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส สำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 ในวันพรุ่งนี้(15 พ.ค.) รับทราบ พร้อมทบทวนเอกสารอีกครั้งเพื่อความถูกต้องก่อนนำเสนอการประชุมผู้นำอาเซียน ในเดือนมิถุนายน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก