ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
141 พก. เผยรับเบี้ยความพิการ 1,000 บาท เริ่ม 1 ต.ค. นี้ ข่าวประจำวัน 14
142 “สธ.-ศธ.” จับมือพัฒนาหลักสูตรกศน. “กัญชา-กัญชงศึกษา” หวังสร้างองค์ความรู้ ทักษะการใช้ทางการแพทย์ได้ถูกต้องและถูกกฎหมาย ข่าวประจำวัน 15
143 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.อุทัยธานี ข่าวประจำวัน 14
144 พมจ.อด. มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแล ข่าวประจำวัน 15
145 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ข่าวประจำวัน 14
146 ครม. อนุมัติปรับเบี้ยผู้พิการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ข่าวประจำวัน 12
147 ผู้แทนคนตาบอดยื่นร้องวุฒิสภา แก้ตู้ ATM ระบบดิจิทัลไม่เอื้อผู้พิการทางสายตา อัดเลือกปฏิบัติ ขัด กม.คุณภาพชีวิตคนพิการ ข่าวประจำวัน 18
148 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ข่าวประจำวัน 15
149 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สถานประกอบการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ข่าวประจำวัน 16
150 จ.ยโสธร หลายหน่วยงานร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ข่าวประจำวัน 22
151 ขอเชิญร่วมสนับสนุนสิ่งของหรือของรางวัลกิจกรรมวันเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี “หอบรับมาห่มน้อง เติมฝัน ปันรักเด็กพิการ Valentine ,s Day” ข่าวประชาสัมพันธ์ 19
152 พมจ.อด. มอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุดรธานี ข่าวประจำวัน 15
153 นศ.เทคนิคสุราษฎร์สร้างนวัตกรรมเครื่องช่วยอาบน้ำผู้สูงอายุและคนพิการ ข่าวประจำวัน 17
154 จังหวัดพิษณุโลก พิจารณาผู้ที่ยื่นแสดงความจำนงขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน ข่าวประชาสัมพันธ์ 22
155 กสทช.รับฟังความคิดเห็นสาธารณะการติดตามและประเมินผลด้านคุ้มครองผู้บริโภคที่นครสวรรค์ ข่าวประจำวัน 20
156 ขอเชิญร่วมสนับสนุนสิ่งของหรือของรางวัลกิจกรรมวันเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี “หอบรับมาห่มน้อง เติมฝัน ปันรักเด็กพิการ Valentine ,s Day” ข่าวประชาสัมพันธ์ 22
157 ดัน"ถนนงาน ลานอาชีพ"ราชบุรีสู่ประชาชน ข่าวประจำวัน 15
158 กาฬสินธุ์ผู้ปกครองคนพิการรับเหมาเย็บผ้าหาทุนลุยเรียกร้องสิทธิ์มาตรา 35 ข่าวประจำวัน 17
159 ต้อนรับปีใหม่ รางวัลสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ข่าวประจำวัน 18
160 อพท.จัดการแสดงวัฒนธรรมดนตรี นาฏศิลป์อาเซียน ที่สุพรรณบุรี ข่าวประชาคมอาเซียน 31

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก