ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 จังหวัดลำพูนออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ข่าวประจำวัน 1
2 เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวประจำวัน 1
3 จังหวัดสุรินทร์ อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ 346 ราย เป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท ข่าวประจำวัน 1
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม อำเภอด่าซ้าย จังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 1
5 “คลัง” ยัน มีเงินเพียงพอ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - พิการ - เงินเดือนข้าราชการ - ลูกจ้าง ข่าวประจำวัน 1
6 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ข่าวประจำวัน 1
7 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่รับฟังความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาการศึกษา กศน. ข่าวประจำวัน 1
8 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดยโสธร ข่าวประจำวัน 1
9 จ.สตูล มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 515,000 บาท ข่าวประจำวัน 1
10 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 1
11 สำนักงาน ก.พ.ร. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ชมนวัตกรรมการพิมพ์มือเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ข่าวประจำวัน 1
12 เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้าน ที่ ต.แม่ตืน อ.ลี้ ข่าวประจำวัน 1
13 สำนักงาน ก.พ.ร. นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิตพิมพ์มือเทียมและขาเทียมช่วยเหลือผู้พิการ ที่โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น ข่าวประจำวัน 1
14 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษ ในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 102 ทุน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ส่งเสริมการศึกษาของเด็กพิเศษ เยาวชนไทย ข่าวประจำวัน 2
15 จ.นครนายก มอบทุนการศึกษาให้แก่บุคคลออทิสติกและเด็กพิการ ข่าวประจำวัน 2
16 โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด ส่งมอบหน้ากากผ้า ให้รร.พื้นที่ชายแดนเมียนมาร์ ข่าวประจำวัน 2
17 สพฐ.MOUกสศ.อุดช่องโหว่เหลื่อมล้ำการศึกษา ข่าวประจำวัน 2
18 จังหวัดตรัง จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวประจำวัน 3
19 เทศบาลตำบลทับมา ติวเข้มอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนให้ดีขึ้นอีกด้วย ข่าวประจำวัน 3
20 สพฐ.จับมือ กสศ. ลดความเหลื่อมล้ำ ขยายกลุ่มเป้าหมายดูแลนักเรียนยากจน ครอบคลุม เด็กพิการ ด้อยโอกาสทุกประเภท ข่าวประจำวัน 3

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก