ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประจำวัน

หัวข้อข่าว เข้าชม
6421 เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ รับมอบรถสามล้อโยกคนพิการและแว่นสายตาช่วยเหลือผู้ยากไร้ 348
6422 จ.อุบลราชธานี มอบวุฒิบัติแก่ผู้พิการที่สำเร็จวิชาชีพ 359
6423 สวทช.ลงนามความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี พัฒนาบุคคลากรด้านไอซีทีและนวัตกรรมบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับไอซีที และนวัตกรรมของไทย 310
6424 เด็กนักเรียนโสตศึกษาสุรินทร์ 4 คน ติดทีมชาติการแข่งขันฟุตซอลหูหนวก 375
6425 จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกปัญญา ครั้งที่ 2 เพื่อเด็กพิการ 344
6426 โรงพยาบาลยโสธรนำผู้ป่วยปากแหว่ง – เพดานโหว่ เข้ารับการศัลยกรรม 352
6427 กระทรวงไอซีที ประชุมร่วมกับประเทศอาเซียน ส่งเสริมการใช้ ICT สำหรับสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้มีความรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม 369
6428 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จัดคาราวานออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเครือข่ายศรีบรรพต ตามโครงการคืนความสุขให้กับนักเรียน 352
6429 มูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดยโสธร 333
6430 โคราชเปิดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสมองและปัญญา หรือ คนพิเศษ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 349
6431 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ 5 องค์กร ช่วยคนพิการส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิต 343
6432 จังหวัดตราด จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 340
6433 ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ล่วงลับไปแล้ว ในโอกาสวันครบรอบ 49 ปี 355
6434 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ให้รู้จักบทบาทหน้าที่ และช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ 397
6435 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน "รวมใจเพื่อกองทุนสังคมสงเคราะห์" 361
6436 บึงกาฬมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กออทิสติกและพิการซ้ำซ้อน 349
6437 สพฐ.กำหนดยุทธศาสตร์จัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ เน้นให้โอกาสทางการศึกษา พร้อมพัฒนาครูตั้งแต่กระบวนการผลิต 324
6438 การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก เห็นพ้องการพัฒนาให้เกิดความเสมอภาคด้านการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 351
6439 เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม "กาชาดราชบุรี ห่วงชีวีผู้พิการ เทิดไท้องค์มหาราชินี" 386
6440 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอต่อ คสช. ขออนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ หากไม่กระทบต่องบประมาณปี 2558 397

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก