ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แก่นพุทธศาสน์

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: โดย พุทธทาสภิกขุ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือดี ขององคการยูเนสโก แห่งสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2508 

พบกับเนื้อหาธรรมะ ที่จะทำให้คุณพบกับความสุขในการดำเนินชีวิต ด้วยหลักธรรมคำสอนที่เขาใจง่ายจากท่านพุทธทาสภิกขุ ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้สุขสงบ อ่านได้ทุกเพศทุกวัย...เป็นหนังสือที่พุทธศาสนิกชนควรได้อ่าน ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ความว่าง วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ดวยความว่าง


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 4 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
  • ตอนที่ 1 ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา
  • ตอนที่ 2 ความว่าง ตอน1
  • ตอนที่ 3 ความว่าง ตอน2
  • ตอนที่ 4 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

จีรเดช
จีรเดช
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก