ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คู่มือมนุษย์

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: โดย พุทธทาสภิกขุ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

 ธรรมบรรยายเล่มนี้ มุ่งแสดงหลักพุทธศาสนา สำหรับบุคคลผู้มีปกติเพ่งพินิจหาเหตุผล จึงเป็นข้อธรรมะที่กล่าวเจาะจงถึงเนื้อแท้ อย่างเข้าใจง่าย


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 585 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • สารบัญ
 • ตอนที่ 1 ใจความสำคัญของพุทธศาสนา
 • ตอนที่ 2 ไตรลักษณ์
 • ตอนที่ 3 อุปาทานสี่
 • ตอนที่ 4 ไตรสิกขา
 • ตอนที่ 5 เบญจขันธ์
 • ตอนที่ 6 สมาธิ และวิปัสสนา ตามธรรมชาติ
 • ตอนที่ 7 สมาธิ และวิปัสสนา ตามหลักวิชาในรูปเทคนิค
 • ตอนที่ 8 อริยบุคคล กับ การละกิเลส
 • ตอนที่ 9 พุทธศาสนา กับ คนทั่วไป
 • ตอนที่ 10 ตุลาการ ตามอุดมคติแห่งพระพุทธศาสนา

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

เบญจมาศ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก