ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ความสัมพันธ์หญิงชาย ในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: คำศรี สิทธิวรดา
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วัฒนธรรม/ประเพณี

การดำรงชีวิตของชาวบ้าน โพนสีเหนือ แขวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว ยังคงอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ทั้งหมดมีอาชีพการทำนาปลูกข้าวเพื่อบริโภค มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจนระหว่างหญิงชาย พบว่าแม้ผู้หญิงจะเป็นผู้สืบทอดมรดกจากพ่อแม่ แต่อำนาจการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรดังกล่าวยังคงขึ้นอยู่กับผู้ชาย


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 420 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ บทคัดย่อ
 • ตอนที่ 1 บทที่ 1 บทนำ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 บทนำ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 3 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยฯ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 4 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยฯ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยฯ ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 6 บทที่ 3 บริบทพื้นที่ศึกษาและวิธีการวิจัย ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 7 บทที่ 3 บรีบทพื้นที่ศึกษาและวิธีการวิจัย ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 8 บทที่ 4 การจัดการทรัพยากรในระดับครัวเรือนฯ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 9 บทที่ 4 การจัดการทรัพยากรในระดับครัวเรือนฯ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 10 บทที่ 5 องค์ความรู้หญิงชายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 11 บทที่ 5 องค์ความรู้หญิงชายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 12 บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก