ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รวมบทละคร 5 เรื่อง

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 330 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน_รวมบทละคร5เรื่อง
 • ตอนที่ 1 คำนำ
 • ตอนที่ 2 อธิบายเรื่องบทละคอนของคุณสุวรรณ
 • ตอนที่ 3 บทละคอน เรื่อง พระมะเหลเถไถ
 • ตอนที่ 4 บทละคอน เรื่อง อุณรุทร้อยเรื่อง
 • ตอนที่ 5 อธิบายเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์
 • ตอนที่ 6 เพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์
 • ตอนที่ 7 อธิบายเพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
 • ตอนที่ 8 เพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
 • ตอนที่ 9 อธิบายบทละคอน เรื่อง ระเด่นลันได
 • ตอนที่ 10 บทละคอน เรื่อง ระเด่นลันได

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก2
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก