ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มิลินทปัญหา

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 5880 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 ประณามคาถา
 • ตอนที่ 2 อารัมภกถา
 • ตอนที่ 3 ปุพพปโยคกถา
 • ตอนที่ 4 วัญจนปัญหา
 • ตอนที่ 5 ปฐมวรรค นามปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 6 ปฐมวรรค นามปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 7 ปฐมวรรค เถรัสสติกขปฎิภาณปัญหาที่ 35
 • ตอนที่ 8 ปฐมวรรค อันตกายปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 9 ปฐมวรรค ปัพพชาปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 10 ปฐมวรรค ปฎิสนธิคหณปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 11 ปฐมวรรค มนสิการปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 12 ปฐมวรรค มนสิการลักขณปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 13 ปฐมวรรค สีลปติฎฐานลักขณปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 14 ปฐมวรรค สัทธาลักขณปัญหาที่ 10
 • ตอนที่ 15 ปฐมวรรค วิริยลักขณปัญหาที่ 11
 • ตอนที่ 16 ปฐมวรรค สติลักขณปัญหาที่ 12
 • ตอนที่ 17 ปฐมวรรค สมาธิลักขณปัญหาที่ 13
 • ตอนที่ 18 ปฐมวรรค ปัญญาลักขณปัญหาที่ 14
 • ตอนที่ 19 ปฐมวรรค นานาเอกกิจจกรณปัญหาที่ 15
 • ตอนที่ 20 ทุติยวรรค ธรรมสันตติปัญหาที่1
 • ตอนที่ 21 ทุติยวรรค นัปปฎิสันธิคหณปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 22 ทุติยวรรค ปัญญานิรุชฌนปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 23 ทุติยวรรค ปรินิพพานปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 24 ทุติยวรรค สุขเวทนาปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 25 ทุติยวรรค นามรูปปฎสันธิคหณปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 26 ทุติยวรรค ปุนปฎิสันธิคหณปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 27 ทุติยวรรค นามรูปปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 28 ทุติยวรรค ทีฆมัทธานปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 29 ตติยวรรค อัทธานปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 30 ตติยวรรค ปุริมโกฎิปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 31 ตติยวรรค โกฎิยาปุริมปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 32 ตติยวรรค สังขารชายนปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 33 ตติยวรรค ภวันตานังสังขารานังชานนปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 34 ตติยวรรค เวทคูปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 35 ตติยวรรค จักขุวิญญาณมโนวิญญาณปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 36 ตติยวรรค ผัสสลักขณปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 37 ตติยวรรค เวทนาลักขณปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 38 ตติยวรรคสัญญาลักขณปัญหาที่ 10
 • ตอนที่ 39 ตติยวรรค เจตนาลักขณปัญหาที่ 11
 • ตอนที่ 40 ตติยวรรค วิญญาณลักขณปัญหาที่ 12
 • ตอนที่ 41 ตติยวรรค วิตักกลักขณปัญหาที่ 13
 • ตอนที่ 42 ตติยวรรค วิจารลักขณปัญหาที่ 14
 • ตอนที่ 43 จตุตถวรรค มนสิการลักขณปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 44 จตุตถวรรค เอกโตภาวคตปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 45 จตุตถวรรค ปัญจายตนกัมมนิพพัตตปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 46 จตุตถวรรค กัมมนากรณปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 47 จตุตถวรรค ปฎิกัจเจววายามกรณปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 48 จตุตถวรรค ปกติอัคคโตนิรยัคคีนังอุณหาการปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 49 จตุตถวรรค ปฐวีสันธารกปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 50 จตุตถวรรค นิโรธนิพพานปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 51 จตุตถวรรค นิพพานลภนปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 52 จตุตถวรรค นิพพานสุภาวชานนปัญหาที่ 10
 • ตอนที่ 53 ปัญจมวรรค พุทธอัตถินัตถิภาวปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 54 ปัญจมวรรค พุทธานุตตรภาวปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 55 ปัญจมวรรค พุทโธอนุตตรภาวชานนปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 56 ปัญจมวรรค ธัมมทิฎฐปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 57 ปัญจมวรรค นจสังกมติปฏิสันธหนปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 58 ปัญจมวรรค เวทคูปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 59 ปัญจมวรรค อิมัมหากายาอัญญังกายังสังกมนปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 60 ปัญจมวรรคกัมมผลอัตถิภาวปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 61 ปัญจมวรรค อุปปัชชนชานนปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 62 ปัญจมวรรค พุทธทัสสนปัญหาที่10
 • ตอนที่ 63 ฉัฎฐวรรค กายอัปปิยปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 64 ฉัฎฐวรรค สัมปัตตกาลปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 65 ฉัฎฐวรรค ทวัตติงสมหาปุริสลักขณปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 66 ฉัฎฐวรรค พรหมจารีปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 67 ฉัฎฐวรรค อุปสัมปันนปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 68 ฉัฎฐวรรค อัสสุปัญหาที่ 66
 • ตอนที่ 69 ฉัฎฐวรรค รสปฏิสังเวทีปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 70 ฉัฎฐวรรค ปัญญายปติฎฐานปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 71 ฉัฎฐวรรค สังสารปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 72 ฉัฎฐวรรค จิรกตสรณปัญหาที่ 10
 • ตอนที่ 73 ฉัฎฐวรรค สติอภิชานันติปัญหาที่ 11
 • ตอนที่ 74 สัตตมวรรค สติอาการปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 75 สัตตมวรรค วัสสสตปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 76 สัตตมวรรค อนาคตปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 77 สัตตมวรรค ทูรพรหมโลกปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 78 สัตตมวรรค พรหมโลกกัสมิรปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 79 สัตตมวรรค ปรโลกคตนีลปีตาทิวัณณคตปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 80 สัตตมวรรคมาตุกุจฉิปฏิสันธิปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 81 สัตตมวรรค สัตตโพชฌงคปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 82 สัตตมวรรค ปาปปุญยพหุตรปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 83 สัตตมวรรค ชานอชานปัญหาที่ 10
 • ตอนที่ 84 สัตตมวรรค อุตตรกุรุปัญหาที่ 11
 • ตอนที่ 85 สัตตมวรรค ทีฆอัฏฐิกปัญหาที่ 12
 • ตอนที่ 86 สัตตมวรรค อัสสาสปัสสาสปัญหาที่ 13
 • ตอนที่ 87 สัตตมวรรค สมุททปัญหาที่ 14
 • ตอนที่ 88 สัตตมวรรค สุขุมัจเฉทนปัญหาที่ 15
 • ตอนที่ 89 สัตตมวรรค ปัญญาวิเสสปัญหาที่ 16
 • ตอนที่ 90 สัตตมวรรค วิญญาทีนังนานัตถภาวปัญหาที่ 17
 • ตอนที่ 91 สัตตมวรรค อรุปววัตถภาวทุกกรปัญหาที่ 18
 • ตอนที่ 92 สัตตมวรรค ทุกกรปัญหาที่ 19
 • ตอนที่ 93 โคตมีวัตถทานปัญหาที่3
 • ตอนที่ 94 ปรารภเมณฑกปัญหา
 • ตอนที่ 95 ปฐมวรรค วัชฌาวัชฌปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 96 ปฐมวรรค สัพพัญญูภาวปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 97 ปฐมวรรค เทวทัตตปัพพชิตปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 98 ปฐมวรรค มหาภูมิจลนปาตุภาวปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 99 ปฐมวรรค สีวิรัญโญจักขุทานปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 100 ปฐมวรรค คัพภาวักกันติปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 101 ปฐมวรรค สัทธัมมอันตรธานปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 102 ปฐมวรรค สัพพัญญุตังปัตตปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 103 ปฐมวรรค ตถาคตัสสอุตตริกรณียาภาวปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 104 ปฐมวรรคอิทธิปาทพลทัสสนปัญหาที่ 10
 • ตอนที่ 105 ทุติยวรรค ขุททานุขุททกปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 106 ทุติยวรรค ฐปนียพยากรณปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 107 ทุติยวรรค สัตตานังมัจจุโนภายนปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 108 ทุติยวรรค มัจจุปาสามุตติกปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 109 ทุติยวรรค ภควโตลาภันตรายปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 110 ทุติยวรรค สัพพสัตตานังหิตจรณปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 111 ทุติยวรรค เสฎฐธัมมปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 112 ทุติยวรรค ตถาคตัสสอเภชชปริสปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 113 ทุติยวรรค อชานันตัสสปาปกรณอปุญญปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 114 ทุติยวรรค ภควโตภิกขุคณอเปกขภาวปัญหาที่ 10
 • ตอนที่ 115 ตติยวรรค วัตถุคุยหทัสสนปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 116 ตติยวรรค ตถาคตัสสผรุสวาจานัตถีติปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 117 ตติยวรรค รุกขานังเจตนาเจตนปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 118 ตติยวรรค ทวินนังปิณฑปาตานังมหัปผลภาวปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 119 ตติยวรรค พุทธปูชานุญญาตานุญญาตปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 120 ตติยวรรค ภควโตปาทปัปปฎิกปติตปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 121 ตติยวรรค คาถาภิคีตโภชนาทานกถายกถนปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 122 ตติยวรรค ภควโตธัมมเทสนายอัปโปสุกตภาวปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 123 ตติยวรรค พุทธัสสอาจริยานาจริยปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 124 ตติยวรรค อัคคาอัคคสมณปัญหาที่ 10
 • ตอนที่ 125 จตุตถวรรค วัณณภณนปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 126 จตุตถวรรค อหิงสานิคคหปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 127 จตุตถวรรค ภิกขุปณามนปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 128 จตุตถวรรค พุทธสัพพัญญูสยปณามปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 129 จตุตถวรรค คีหิปัพพชิตปฏิปันนวัณณปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 130 จตุตถวรรค อนิเกตานาลยกรณปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 131 จตุตถวรรค อุติฎฐอุทรปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 132 จตุตถวรรค ธัมมวินยปฏิจฉนปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 133 จตุตถวรรค มุสาวาทครุลหุภาวปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 134 จตุตถวรรค ยาจโยคปัญหาที่ 10
 • ตอนที่ 135 ปัญจมวรรค อิทธิยากัมมวิปากปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 136 ปัญจมวรรค โพธิสัตตัสสะ ธัมมตาปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 137 ปัญจมวรรค อัตตนิปาตนปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 138 ปัญจมวรรค เมตตานิสังสปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 139 ปัญจมวรรค กุสลากุสลการิสส สมาสมปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 140 ปัญจมวรรค อมราเทวีปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 141 ปัญจมวรรค ขีณาสวานังอภายนปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 142 ปัญจมวรรค สันถวปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 143 ปัญจมวรรค ภควโตอัปปาพาธปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 144 ปัญจมวรรค อนุปปันนมัคคัสส อุปปาทปัญหาที่ 10
 • ตอนที่ 145 ฉัฎฐวรรค ปฏิปทาโทสปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 146 ฉัฎฐวรรค นิปปปัญจปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 147 ฉัฎฐวรรค คิหิอรหัตตปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 148 ฉัฎฐวรรค โลมกัสสปปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 149 ฉัฎฐวรรค ฉัททันตโชติปาลอารัพภปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 150 ฉัฎฐวรรค ฆฎิการปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 151 ฉัฎฐวรรค ภควโตราชปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 152 ฉัฎฐวรรค ทวินนังพุทธานังโลเกอุปปัชชนปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 153 ฉัฎฐวรรค คีหิปัพพชิตสัมมาปฏิปัตติปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 154 ฉัฎฐวรรค หีนายาวัตตนปัญหาที่ 10
 • ตอนที่ 155 สัตตมวรรค อรหโต กายิกเจตสิกเวทนาปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 156 สัตตมวรรค กายิกเจตสิกเวทนาย นานากรณปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 157 สัตตมวรรค อภิสมยันตรายกราปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 158 สัตตมวรรค สมณทุสสีลคีหิทุสสีลปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 159 สัตตมวรรค อุทกัสสะ สัตตชีวปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 160 สัตตมวรรค คีหิปัพพชิตานัง ขีณาสวปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 161 สัตตมวรรค โลเกนัตถิภาวปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 162 สัตตมวรรค อรหันตัสสโมหปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 163 สัตตมวรรค นิพพานัสส อัตถิภาวนาปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 164 สัตตมวรรค กัมมัชชากัมมัชชปัญหาที่ 10
 • ตอนที่ 165 อัฎฐมวรรค ยักขานัง มรณภาวปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 166 อัฎฐมวรรค สิกขาปทอปัญญาปนปัญหาที่
 • ตอนที่ 167 อัฎฐมวรรค สุริยโรคภาวปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 168 อัฎฐมวรรค สุริยตัปปภาวปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 169 อัฎฐมวรรค เวสสันตรปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 170 อัฎฐมวรรค ทุกกรการิกปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 171 อัฎฐมวรรค กุสลากุสลานัง พลวาพลวปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 172 อัฎฐมวรรค เปตานัง อุททิสสผลปัญหาที่ 8
 • ตอนที่ 173 อัฎฐมวรรค กุสลากุสลานัง มหันตามหันตภาวปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 174 อัฎฐมวรรค สุปินปัญหาที่ 10
 • ตอนที่ 175 นวมวรรค กาลากาลมรณปัญหาที่ 1
 • ตอนที่ 176 นวมวรรค ปรินิพพุตานัง เจติเย ปาฎิหารปัญหาที่ 2
 • ตอนที่ 177 นวมวรรค เอกัจจาเนกัจจานัง ธัมมาภิสมยปัญหาที่ 3
 • ตอนที่ 178 นวมวรรค นิพพานัสส อทุกขมิสสภาวปัญหาที่ 4
 • ตอนที่ 179 นวมวรรค นิพพานปัญหาที่ 5
 • ตอนที่ 180 นวมวรรค นิพพานสัจฉิกรณปัญหาที่ 6
 • ตอนที่ 181 นวมวรรค นิพพานัสส ปัฏฐานปัญหาที่ 7
 • ตอนที่ 182 นวมวรรค อนุมานปัญหาที่ 8(1)
 • ตอนที่ 183 นวมวรรค อนุมานปัญหาที่ 8(2)
 • ตอนที่ 184 นวมวรรค อนุมานปัญหาที่ 8(3)
 • ตอนที่ 185 นวมวรรค อนุมานปัญหาที่ 8(4)
 • ตอนที่ 186 นวมวรรค ธุตังคปัญหาที่ 9
 • ตอนที่ 187 อุปมากถาปัญหา โฆรสรวรรคที่ 1
 • ตอนที่ 188 อุปมากถาปัญหา ลาวุลตาวรรคที่ 2
 • ตอนที่ 189 อุปมากถาปัญหา จักกวัตติวรรคที่ 3
 • ตอนที่ 190 อุปมากถาปัญหา กุญชรวรรคที่ 4
 • ตอนที่ 191 อุปมากถาปัญหา สีหวรรคที่ 5
 • ตอนที่ 192 อุปมากถาปัญหา มักกฎกวรรคที่ 6
 • ตอนที่ 193 อุปมากถาปัญหา กุมภวรรคที่ 7
 • ตอนที่ 194 บทมาติกา
 • ตอนที่ 195 อปรภาคกถา

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

nomadthai
nomadthai
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก