ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 301 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • แลนานาศักราช-คำนำ_วันวาน กาลเวลา แลนานาศักราช หนังสือสำหรับค้นคว้า ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ตอนที่ 1 วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช - บทที่ 1 ความนำ
 • ตอนที่ 2 บทที่2 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวันวารและกาลเวลา
 • ตอนที่ 3 บทที่ 3 คติความเชื่อกับการกำหนดยุค สมัย และศักราช
 • ตอนที่ 4 บทที่ 4 ระบบศักราชที่สำคัญของโลก
 • ตอนที่ 5 บทที่ 5 เวลา ในบริบทประวัติศาสตร์ไทย
 • ตอนที่ 6 บทที่ 6 ประเด็นสำคัญที่ควรทราบ
 • ตอนที่ 7 บทที่ 7 สรุป
 • ตอนที่ 8 ภาคผนวก 8-1 ประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่
 • ตอนที่ 9 ภาคผนวก 8-2 ประกาศวิธีนับวัน เดือน ปี

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก