ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 300 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 บทที่1
 • ตอนที่ 2 บทที่2
 • ตอนที่ 3 บทที่3
 • ตอนที่ 4 บทที่4
 • ตอนที่ 5 บทที่5
 • ตอนที่ 6 บทที่6
 • ตอนที่ 7 บทที่7
 • ตอนที่ 8 บทที่8
 • ตอนที่ 9 บทที่9

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

กิ่งกมล ประวรรณา
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก