ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ธรรมะกับนักบริหาร ฉบับที่ 4

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 275 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
 • ตอนที่ 2 ศ.ดร.ระวี ภาวิไล
 • ตอนที่ 3 ศ.นพ. กระแส ชนะวงค์
 • ตอนที่ 4 สุลักษณ์ ศิวรักษ์
 • ตอนที่ 5 ปองพล อดิเรกสาร
 • ตอนที่ 6 พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์
 • ตอนที่ 7 ศ. ปรีดี เกษมทรัพย์
 • ตอนที่ 8 ศ. วิชา มหาคุณ
 • ตอนที่ 9 ปราโมทย์ ไม้กลัด
 • ตอนที่ 10 ดร. พิสิฎฐ ภัคเกษม
 • ตอนที่ 11 ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช
 • ตอนที่ 12 ศ.พญ. ชนิกา ตู้จินดา
 • ตอนที่ 13 ศ.นพ. นิธิ มหานนท์
 • ตอนที่ 14 รศ.ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
 • ตอนที่ 15 นัทธี จิตสว่าง
 • ตอนที่ 16 รศ.ดร. สุจิตรา อ่อนค้อม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก