ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ธรรมะกับนักบริหาร ฉบับที่ 3

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 415 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์
 • ตอนที่ 2 ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
 • ตอนที่ 3 ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
 • ตอนที่ 4 ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
 • ตอนที่ 5 พ.อ.คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์
 • ตอนที่ 6 ศ.ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน
 • ตอนที่ 7 คุณปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
 • ตอนที่ 8 ศ.นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์
 • ตอนที่ 9 คุณกล้านรงค์ จันทิก
 • ตอนที่ 10 พล.อ.ปรีชา เปรมาสวัสดิ์
 • ตอนที่ 11 คุณหญิงวรวรรณ ชัยอาญา
 • ตอนที่ 12 ศ.พิเศษ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
 • ตอนที่ 13 ศ.กิตติคุณ กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
 • ตอนที่ 14 พล.ต.พญ. กมลพร สวนสมจิตร
 • ตอนที่ 15 คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา
 • ตอนที่ 16 คุณจักรภพ เพ็ญแข
 • ตอนที่ 17 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์
 • ตอนที่ 18 คุณโชค บุลกุล

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก