ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ธรรมะกับนักบริหาร ฉบับที่ 2

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 451 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ
 • ตอนที่ 1 ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
 • ตอนที่ 2 ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย
 • ตอนที่ 3 พลเอกณพล บุญทับ
 • ตอนที่ 4 นายชนะ รุ่งแสง
 • ตอนที่ 5 ศาสตราจารย์กิตติคุณอำไพ สุจริตกุล
 • ตอนที่ 6 นายแพทย์เฉก ธนะสิริ
 • ตอนที่ 7 คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
 • ตอนที่ 8 ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
 • ตอนที่ 9 พลอากาศโทหญิงสหัทยา ประภาวัต
 • ตอนที่ 10 พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข
 • ตอนที่ 11 ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
 • ตอนที่ 12 ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
 • ตอนที่ 13 อ.ทองดี หรรษคุณารมณ์
 • ตอนที่ 14 ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร
 • ตอนที่ 15 พญ.อมรา มลิลา
 • ตอนที่ 16 ไชย ไชยวรรณ
 • ตอนที่ 17 ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
 • ตอนที่ 18 สงการนต์ อิสสระ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก