ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ตามรอยบาท พระราชชนนี

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประวัติศาสตร์/สารคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 196 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำผู้เขียน-สารบัญ
 • ตอนที่ 1 ดำรงพระชนมชีพด้วยหลักธรรม
 • ตอนที่ 2 สมเด็จย่ากับในหลวง
 • ตอนที่ 3 การทรงงาน
 • ตอนที่ 4 การวางพระองค์อย่างเป็นกันเอง
 • ตอนที่ 5 พระเมตตา
 • ตอนที่ 6 พระราชประวัติพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ตอนที่ 7 พระผู้ทรงเปรียบประดุจพรหม
 • ตอนที่ 8 พระราชจริยาวัตรและพระราชกรณียกิจ
 • ตอนที่ 9 หนังสือธรรมะที่สมเด็จย่าทรงโปรดให้สมเด็จพระญาณสังวรแต่ง
 • ตอนที่ 10 หลักธรรมนำความคิด
 • ตอนที่ 11 สมเด็จพระญาณสังวรตรัสถึงธรรมะในพระราชหฤทัยของสมเด็จย่า
 • ตอนที่ 12 การเจริญวิปัสสนากรรมฐานของสมเด็จย่า
 • ตอนที่ 13 พระคติธรรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก