ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มงคลยอดชีวิต

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สมเด็จพระมหาธีรวงศ์ (พิมพ์ ธมมธโร)
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1316 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำปรารภ ความเบื้องต้น
 • ตอนที่ 1 มงคลยอดชีวิตข้อ 1 ไม่คบคนพาล
 • ตอนที่ 2 มงคลยอดชีวิตข้อ 2 การคบบัณฑิต
 • ตอนที่ 3 มงคลยอดชีวิตข้อ 3 บูชาบุคคลควรบูชา
 • ตอนที่ 4 มงคลยอดชีวิตข้อ 4 อยู่ถิ่นที่เหมาะสม
 • ตอนที่ 5 มงคลยอดชีวิตข้อ 5 ความมีบุญบารมีมาก่อน
 • ตอนที่ 6 มงคลยอดชีวิตข้อ 6 การตั้งตัวถูก
 • ตอนที่ 7 มงคลยอดชีวิตข้อ 7 ความคงแก่เรียน
 • ตอนที่ 8 มงคลยอดชีวิตข้อ 8 ศิลปะ
 • ตอนที่ 9 มงคลยอดชีวิตข้อ 9 วินัยที่ศึกษาดี
 • ตอนที่ 10 มงคลยอดชีวิตข้อ 10 วาจาสุภาษิต
 • ตอนที่ 11 มงคลยอดชีวิตข้อ 11 การบำรุงพ่อแม่
 • ตอนที่ 12 มงคลยอดชีวิตข้อ 12 การสงเคราะห์ลูก
 • ตอนที่ 13 มงคลยอดชีวิตข้อ 13 การสงเคราะห์เมีย
 • ตอนที่ 14 มงคลยอดชีวิตข้อ 14 การงานไม่คั่งค้าง
 • ตอนที่ 15 มงคลยอดชีวิตข้อ 15 การให้ปัน
 • ตอนที่ 16 มงคลยอดชีวิตข้อ 16 ธรรมจริยา
 • ตอนที่ 17 มงคลยอดชีวิตข้อ 17 การสงเคราะห์ญาติ
 • ตอนที่ 18 มงคลยอดชีวิตข้อ 18 การงานไม่มีโทษ
 • ตอนที่ 19 มงคลยอดชีวิตข้อ 19 การงดเว้นจากบาป
 • ตอนที่ 20 มงคลยอดชีวิตข้อ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
 • ตอนที่ 21 มงคลยอดชีวิตข้อ 21 ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
 • ตอนที่ 22 มงคลยอดชีวิตข้อ 22 ความเคารพ
 • ตอนที่ 23 มงคลยอดชีวิตข้อ 23 ความถ่อมตัว
 • ตอนที่ 24 มงคลยอดชีวิตข้อ 24 ความสันโดษ
 • ตอนที่ 25 มงคลยอดชีวิตข้อ 25 ความกตัญญู
 • ตอนที่ 26 มงคลยอดชีวิตข้อ 26 การฟังธรรมตามกาล
 • ตอนที่ 27 มงคลยอดชีวิตข้อ 27 ความอดทน
 • ตอนที่ 28 มงคลยอดชีวิตข้อ 28 ความเป็นคนว่าง่าย
 • ตอนที่ 29 มงคลยอดชีวิตข้อ 29 การเห็นสมณะ
 • ตอนที่ 30 มงคลยอดชีวิตข้อ 30 สนทนาตามกาล
 • ตอนที่ 31 มงคลยอดชีวิตข้อ 31 การบำเพ็ญตบะ
 • ตอนที่ 32 มงคลยอดชีวิตข้อ 32 ความประพฤติที่ประเสริฐ
 • ตอนที่ 33 มงคลยอดชีวิตข้อ 33 การเห็นอริยสัจ
 • ตอนที่ 34 มงคลยอดชีวิตข้อ 34 การทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน
 • ตอนที่ 35 มงคลยอดชีวิตข้อ 35 จิตไม่หวั่นไหว
 • ตอนที่ 36 มงคลยอดชีวิตข้อ 36 จิตไม่มีความโศก
 • ตอนที่ 37 มงคลยอดชีวิตข้อ 37 จิตปราศจากธุลี
 • ตอนที่ 38 มงคลยอดชีวิตข้อ 38 จิตเกษม
 • ตอนที่ 39 ประมวลมงคลชีวิต

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก2
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก