ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ตัวกูของกู

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พุทธทาสอินทปัญโญ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 780 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ลิขสิทธิ์ คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 ชาวต่างประเทศของพุทธศาสนา
 • ตอนที่ 2 ลักษณะของการถือผิดจากหลักพุทธศาสนา
 • ตอนที่ 3 พุทธศาสนาเหมาะกับทุกชิวิตในโลก
 • ตอนที่ 4 การมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์
 • ตอนที่ 5 หลักสุญญตาเกื้อกูลแก่คนทุกชั้น
 • ตอนที่ 6 ความเกี่ยวข้องของคนกับศาสนา
 • ตอนที่ 7 หลักของการวางใจต่อพุทธศาสนา
 • ตอนที่ 8 หลักของการเตรียมใจเพื่อต่อสู้กับกิเลส
 • ตอนที่ 9 หลักสำคัญของพุทธศาสนาคือ ตัวกู ของกู
 • ตอนที่ 10 ความสำคัญของ ตัวกู ของกู
 • ตอนที่ 11 ตัวกู ของกู ขจัดปัญหาของโลก
 • ตอนที่ 12 สิ่งที่ทำให้เกิด ตัวกู ของกู
 • ตอนที่ 13 การเกิดขึ้นแห่ง ตัวกู ของกู
 • ตอนที่ 14 อาณาจักร ตัวกู ของกู (เคหสิต)
 • ตอนที่ 15 อาณาจักร ตัวกู ของกู (เนกขัมมสิต)
 • ตอนที่ 16 ตัวกู ของกู ที่เนื่องด้วยกาม
 • ตอนที่ 17 ตัวกู ของกู ที่เนื่องด้วยภพ
 • ตอนที่ 18 ลักษณะของการดับ ตัวกู ของกู
 • ตอนที่ 19 สิ่งที่ปรากฏแทน ตัวกู ของกู
 • ตอนที่ 20 การดับ ตัวกู ของกู ในรูปของสักกายทิฏฐิ
 • ตอนที่ 21 การดับ ตัวกูของกู ในรูปของวิจิกิจฉา
 • ตอนที่ 22 การดับ ตัวกู ของกู ในรูปของสีลัพพตปรามาส
 • ตอนที่ 23 ลักษณะของพระโสดาบัน
 • ตอนที่ 24 ลักษณะของพระสกิทาคามี
 • ตอนที่ 25 ลักษณะของพระอนาคามี
 • ตอนที่ 26 ลักษณะของพระอรหันต์
 • ตอนที่ 27 ลักษณะของพระอรหันต์ (ต่อ)
 • ตอนที่ 28 สุญญตาคือแดนดับ ตัวกู ของกู
 • ตอนที่ 29 โลกจะงดงามเพราะหมด ตัวกู ของกู
 • ตอนที่ 30 การดับในรูปของ อุปกิเลส 16
 • ตอนที่ 31 การดับในรูปของอุปกิเลส 16 (ต่อ)
 • ตอนที่ 32 หลักของการดับ ตัวกู ของกู
 • ตอนที่ 33 สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
 • ตอนที่ 34 ศีล สมาธิ ปัญญา
 • ตอนที่ 35 อานาปานสติ
 • ตอนที่ 36 ทางลัดของทุกคน
 • ตอนที่ 37 สักแต่ว่า !

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก4
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก