ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปัญญาสชาดก เล่ม 1

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1865 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 สมุททโฆสชาดก
 • ตอนที่ 2 สุธนชาดก
 • ตอนที่ 3 สุธนุชาดก
 • ตอนที่ 4 รัตนปโชตชาดก
 • ตอนที่ 5 สิริวิบุลกิตติชาดก
 • ตอนที่ 6 วิบุลราชชาดก
 • ตอนที่ 7 สิริจุฑามณิชาดก
 • ตอนที่ 8 จันทราชชาดก
 • ตอนที่ 9 สุภมิตตชาดก
 • ตอนที่ 10 สิริธรชาดก
 • ตอนที่ 11 ทุลกบัณฑิตชาดก
 • ตอนที่ 12 อาทิตชาดก
 • ตอนที่ 13 ทุกัมมานิกชาดก
 • ตอนที่ 14 มหาสุรเสนชาดก
 • ตอนที่ 15 สุวรรณกุมารชาดก
 • ตอนที่ 16 กนกวรรณราชชาดก
 • ตอนที่ 17 วิริยบัณฑิตชาดก
 • ตอนที่ 18 โสณฑกชาดก
 • ตอนที่ 19 สุทัสนชาดก
 • ตอนที่ 20 วัฏฏังคุลีราชชาดก
 • ตอนที่ 21 โบราณกบิลราชชาดก
 • ตอนที่ 22 ธรรมิกบัณฑิตราชชาดก
 • ตอนที่ 23 จาคทานชาดก
 • ตอนที่ 24 ธรรมราชชาดก
 • ตอนที่ 25 นรชีวชาดก
 • ตอนที่ 26 สุรูปชาดก
 • ตอนที่ 27 มหาปทุมชาดก
 • ตอนที่ 28 ภัณฑาคารชาดก
 • ตอนที่ 29 พหลคาวีชาดก
 • ตอนที่ 30 เสตบัณฑิตชาดก
 • ตอนที่ 31 ปุปผชาดก
 • ตอนที่ 32 พาราณสีราชชาดก
 • ตอนที่ 33 พรหมโฆสราชชาดก
 • ตอนที่ 34 เทวรุกขกุมารชาดก
 • ตอนที่ 35 สลภชาดก
 • ตอนที่ 36 สิทธิสารชาดก
 • ตอนที่ 37 นรชีวกฐินทานชาดก
 • ตอนที่ 38 อติเทวราชชาดก
 • ตอนที่ 39 ปาจิตตกุมารชาดก
 • ตอนที่ 40 สรรพสิทธิชาดก
 • ตอนที่ 41 สังขปัตตชาดก
 • ตอนที่ 42 จันทเสนชาดก
 • ตอนที่ 43 สุวรรณกัจฉปชาดก
 • ตอนที่ 44 สิโสรชาดก
 • ตอนที่ 45 วรวงสชาดก
 • ตอนที่ 46 อรินทมชาดก
 • ตอนที่ 47 รถเสนชาดก
 • ตอนที่ 48 สุวรรณสิรสาชาดก

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก