ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้หยุดที่ความพิการ”

บทสัมภาษณ์ : คุณดำรงไชย ภู่สุวรรณ ประธานเครือข่ายอาชีพคนพิการประเทศไทย ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง
          คนพิการหลายประเภทร่วมประชุมด้วย หากสถานที่นั้นไม่มีทางลาดหรือลิฟต์ขึ้นอาคาร คนพิการนั่งรถเข็นจะเกิดความเสีย เปรียบ ในขณะที่คนหูหนวกสามารถใช้บันไดปกติได้ เมื่ออยู่ในห้องประชุม คนพิการร่างกายสามารถใช้สายตาอ่านมองและใช้หูฟังได้ปกติ ในขณะที่คนตาบอด และหูหนวกเสียเปรียบหากไม่มีเอกสารเป็นอักษรเบลล์และล่ามภาษามือ ตามลำดับ ครั้นเมื่อต้องการใช้ห้องน้ำ คนหูหนวกไม่มีปัญหา คนตาบอดอาจใช้คนนำทางหรือ ไม้เท้านำทางไป แต่ถ้าประตูห้องน้ำแคบหรือตัวห้องน้ำแคบ คนพิการนั่งรถเข็นจะเกิด ความเสียเปรียบขึ้นอีกครั้งหนึ่งตามการประเมินขององค์การสหประชาชาติ ประเทศ กำลังพัฒนารวม ทั้งประเทศไทย มีคนพิการทุกประเภทประมาณร้อยละ 10 ของ ประชากรทั้งหมด แต่จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2555 พบมีผู้พิการทั้งสิ้น จำนวน 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.2  คนพิการเหล่านี้ส่วนใหญ่ยัง มีความสามารถ มีศักยภาพ มีกำลังแรงใจและสำนึกที่จะทวงถามหาสิทธิความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคที่พึงมีพึงได้ ในขณะที่สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เจตคติเชิงลบของสังคม ทำให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิพื้นฐาน เกิดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
          ความไร้ความสามารถหรือไร้สมรรถภาพ เป็นผลที่เกิดจากการชำรุดทำให้เกิดข้อจำกัดหรือสูญเสียสมรรถภาพที่จะทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าเป็นปกติวิสัยของ มนุษย์ทั่วไปที่ควรทำได้ เช่น เด็กที่ตาเกิดการพร่ามัวทำให้เรียนหนังสือไม่ได้ตามปกติ นักไวโอลินเกิดอุบัติเหตุนิ้วด้วนไม่สามารถประกอบอาชีพสีไวโอลินได้, ช่างไม้ที่ต้องปีนป่ายในที่สูง ถ้าขาขาดจะไม่สามารถประกอบอาชีพช่างไม้ได้ต่อไป เป็นต้น
          ถ้ามีการส่งเสริมให้ผู้พิการมีอาชีพ เช่น บางคนมีบ่อปลา ก็ให้เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เมื่อผลผลิตได้ออกมาก็จะมีผู้ซื้อมาซื้อถึงที่ อยากให้ครอบครัวคนพิการ อยากให้คนพิการมีรายได้ก็จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดี มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็จะดีขึ้น
รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก