ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“มาตรฐานองค์กรคนพิการ”

บทสัมภาษณ์ : ดำรงไชย ภู่สุวรรณ บุคลากรด้านคนพิการ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

        ประเภทองค์กรที่ขอรับรองมาตรฐาน ๑) องค์กรของคนพิการ คือ องค์กรที่มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นสมาชิกและ   เป็นกรรมการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด ตลอดจนมีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการด้วย ๒) องค์กรเพื่อคนพิการ คือ องค์กรที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจการหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมิใช่หน่วยงานภาครัฐ ๓) องค์กรอื่นใดที่บริการแก่คนพิการ คือ หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการตามที่คณะกรรมการกำหนด

        กระบวนการประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ๑)  การประเมินเอกสารที่ได้รับจากผู้ยื่นคำขอ (องค์กรด้านคนพิการ ) เพื่อประเมินความสอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ๒) การตรวจประเมิน ณ องค์กรด้านคนพิการที่ขอรับการประเมิน

        กรณีที่ผ่านการรับรอง  สำนักงาน พก. เป็นผู้แจ้งผลการอนุมัติการรับรองมาตรฐานแก่องค์กรที่ยื่นคำขอ ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ออกใบรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ซึ่งมีอายุ ๓ ปี ให้แก่องค์กรด้านคนพิการนั้น พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไป

       กรณีที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จะแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอรับการประเมินมาตรฐานทราบ

       หากปรากฏมีองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ตามที่ได้รับการรับรอง ซึ่งส่งผลเสียหายต่อคนพิการหรือจะส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการลดลง และเลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ให้คำแนะนำ และตักเตือนเป็นหนังสือเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากองค์กรด้านคนพิการแห่งนั้นยังไม่แก้ไขโดยไม่มีเหตุอันควร ให้เลขาธิการเสนอคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับคนพิการ พิจารณาเพิกถอนการรับรองมาตรฐานขององค์กรด้านคนพิการนั้นได้

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก