ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35”

บทสัมภาษณ์ : คุณดำรงไชย ภู่สุวรรณ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

           การส่งเสริมให้มีการใช้มาตรา 35 จะเป็นการแก้ปัญหาที่สถานประกอบการไม่สามารถหาคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการตาม ม.33 ได้ รวมทั้งความต้องการและข้อจำกัดของคนพิการที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ โดยทำงานอยู่กับบ้านหรือในชุมชนมากกว่า

            จากกรณีศึกษารูปแบบการจ้างงาน รวมไปถึงการเข้าถึงสิทธิและโอกาสการมีงานทำของคนพิการตาม ม.35 ตัวอย่าง บ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ปฏิบัติตาม ม.35 ในลักษณะให้ความรู้ทักษะกับคนพิการ และการช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์ โดยเริ่มจากการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา โดยบริษัทฯ มีการประสานกับสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ในการคัดหาคนพิการ 125 คน ได้รับสิทธิเข้าอบรมและทำงาน เช่น การเย็บผ้า การสกรีน เป็นต้น โดยทำสัญญาจ้าง 2 ปี ในวงเงิน 10 ล้านบาท เป็นค่าจ้าง ค่าสร้างสถานที่อบรม ทำงาน และอุปกรณ์เครื่องมือ เช่นเดียวกับกรณี บ.สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบของให้ศูนย์การเรียนรู้แปรรูปผ้าพื้นเมือง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นจักรอุตสาหกรรม จักรโพ้ง จำนวน 7 หลัง กรรไกรไฟฟ้า 1 ตัว รวมมูลค่า 109,500 บาท ทำให้เกิดการฝึกอบรมสร้างทักษะอาชีพการผลิตสินค้าผ้าพื้นเมืองแปรรูปให้คนพิการ และเมื่อได้ผลิตภัณฑ์คนพิการก็นำไปขายเป็นรายได้ของเขา ซึ่งก็นับเป็นการจ้างงานคนพิการในชุมชนด้วยมาตรการตาม ม. 35  

            นายเรืองเวช วิทวัสการเวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ข้อจำกัดของมาตรา 35 คือ ไม่มีแต้มต่อเหมือน ม.33 และ 34 ที่หลายๆ องค์กรจะมีการนำไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ทางเราก็เลือกที่จะใช้ ม.35 เพราะเห็นว่าสามารถช่วยและเข้าถึงคนพิการได้จริง

            นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนออื่นๆ ที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตร 35 เช่น ควรมีองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการและคนพิการ รวมไปถึงการช่วยตีความของกฎหมายที่เข้าใจไม่ตรงกันของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมจากคนพิการ รวมถึงควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างจริงจังเรื่องฐานข้อมูลคนพิการที่ต้องการทำงานตาม ม.33 และ ม.35 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทาง สวรส. และสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน ร่วมกับสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) มูลนิธิสังคมและสุขภาวะ จะนำไปพัฒนาเป็นข้อเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและดำเนินการต่อไป รวมไปถึงการเผยแพร่รูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมอาชีพคนพิการต่อๆไป

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก