ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“รายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ” ตอนที่1

บรรยาย ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

        หัวหน้าคณะผู้แทนไทย (นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ได้กล่าวถึง (1) สถานการณ์คนพิการในไทย สถิติ กฎหมาย และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการที่สะท้อนพัฒนาการจากการมองเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการกุศลมาเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมและสิทธิมนุษยชน (2) สิ่งท้าทาย และข้อจำกัดต่างๆ (อาทิ การจดทะเบียนคนพิการที่ยังไม่ทั่วถึงส่งผลต่อการเข้าถึงการให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ จากภาครัฐ ระบบการศึกษาแบบเรียนร่วม การส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ การขจัดการเลือกปฏิบัติ กลไกการติดตามการประเมินผลการดำเนินการต่างๆ สำหรับคนพิการที่ยังไม่เพียงพอ) (3) การดำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (4) การพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (OP-CRPD) และสนธิสัญญามาร์ราเกช 

        คณะกรรมการ CRPD ได้แสดงความชื่นชมไทย ในเรื่องการมีกรมส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นการเฉพาะ (ซึ่งมีไม่กี่ประเทศในโลกที่มีกรมเฉพาะสำหรับเรื่องนี้) การถอนถ้อยแถลงตีความข้อ 18 ของอนุสัญญาฯ (เรื่องเสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐานและการถือสัญชาติ) การพัฒนากฎหมายและโครงสร้างกลไกส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิคนพิการ และความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยเรื่องสิทธิคนพิการโดยเฉพาะกรอบภายใต้ทศวรรษคนพิการของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

        คณะผู้แทนไทยได้ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ กับคณะกรรมการ อาทิ การบังคับใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการและองค์กรคนพิการ การบริหารจัดการกองทุน การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การจัดการศึกษาระบบเรียนร่วม ปัญหาการตัดสินใจแทนในเรื่องสำคัญ และการจัดเก็บข้อมูลและสถิติคนพิการโดยแยกประเภทที่แม่นยำและได้มาตรฐาน โดยคณะผู้แทนได้เรียนรู้และรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิคนพิการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ ต่อไป

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก