ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ”

บทสัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

        ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือว่านายกฯแสดงความยินดี และรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่นายมณเฑียร บุคคลพิการทางการเห็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติเป็น สมัยที่ 2 วาระปี 2560-2563 ซึ่งทำให้เห็นว่าคนพิการไทยและประเทศไทย มีบทบาทและได้รับการยอมรับในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิ และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ พร้อมแสดงความชื่นชมนายมณเฑียร ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ และอดทนต่อการทำงานเพื่อคนพิการทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

        นายมณเฑียรแสดงความขอบคุณนายกฯและรัฐบาลไทยที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกๆ ด้าน รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างโอกาส มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ การจัดสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ การส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม ทำให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตประจำวัน และมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป นายมณเฑียร ยังได้แสดงความขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันทำงานเป็นอย่างดี ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ และได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติเป็นสมัยที่ 2 วาระปี 2560-2563

        “นายมณเฑียรฝากให้นายกฯช่วยดูแลปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งนายกฯจะมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ หารือกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญแก่การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง มุ่งมั่นพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน”

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก