ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคนพิการ-สูงอายุ

           “ปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า i-CREATe 2016 ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รับผิดชอบจัดงานเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะมาใช้ในการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระและลดภาระการพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะประธานจัดงาน กล่าว

           ศ.ดร.ไพรัช อธิบายว่า เนื่องจากแนวโน้มในอนาคตเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้จะมีความสำคัญและความต้องการมากขึ้นทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก จึงได้ร่วมมือกับ Singapore Therapeutic, Assistive & Rehabilitative Technologies (START) Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (international Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology: i-CREATe) เป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว

           ทั้งนี้ การจัดงานประการสำคัญคือ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในเวทีประเทศไทย จากนั้นส่งต่อไปในเวทีระดับนานาชาติการสร้างความเข้มแข็งของนักวิจัยและนิสิตนักศึกษา ด้วยการจัดเวทีประชุมวิชาการนี้เป็นการทำให้การวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายให้บุคคลและองค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์ร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกันในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการและผู้สูงอายุ

           นอกจากนี้ยังมีการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ (Student Innovation Challenge World 2016 : SIC World 2016) เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษาให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ฯ และแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) และประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category) และการเยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) การเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกชมผลงานนักศึกษาภายในงาน เพื่อนำไปสู่การลงทุนทางการค้าต่อไป ซึ่งถือเป็นอินโนเวชั่น สตาร์ทอัพ ของเด็กไทยก็ว่าได้

           ศ.ดร.ไพรัช กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามีผลงานนักศึกษาที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพานิชได้จริง อาทิ  Yoke Yake (Toy for children with multiple disabilities) เครื่องเล่นสำหรับฝึกฝนทักษะการทรงตัว ผลงานของ ชวิศา พงษ์อำไพ, นีรัมพร ศิริทรงกล, ฐิตินันท์ แซ่ฉั่ว นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยทักษะนี้จะทำให้เด็ก และผู้พิการเกิดการเรียนรู้ทิศทาง รวมถึงเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อขา และมีการทรงตัวดีขึ้น ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ นักศึกษาทั้ง 4 คน ตั้งใจว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการแจ้งความประสงค์และผลิตได้ตามความต้องการและงบประมาณโดยไม่หวังผลกำไร แต่ต้องการให้ผู้พิการได้รับการเรียนรู้

           รวมทั้ง วิชั่นเนียร์ ผลงาน นันทิพัฒน์ นาคทอง  นักศึกษาปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และณัฐภัทร เลาหระวี, บุษภาณี พงษ์ศิริยาภรณ์, เกวลี เลี่ยมโลหะ เป็นอุปกรณ์สวมใส่สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ประกอบด้วย แว่นตาติดกล้องสำหรับถ่ายภาพจากด้านหน้าของผู้ใช้ และกล่องประมวลผล ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์รูปภาพและอธิบายในรูปแบบของเสียงพูดให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ นัันทิพัฒน์ บอกว่า อยู่ระหว่างการพัฒนา และต้องการผลิตจำหน่ายในราคาเครืี่องละ 4,000-5,000 บาท

           งานนี้จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 25–27 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจะจัดพร้อมกับงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (InterCare Asia 2016) และงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ และทรงร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559

หนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก