ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

Temple Grandin อะไรที่ถูกต้องเหมาะสมต่อความรู้สึกนึกคิดของคนเป็นออทิสติก เมื่อต้องมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ยังขาดหายไป เราจึงได้มองข้ามความแข็งแกร่งของสมองที่ถูกสร้างมาให้แตกต่าง

Temple Grandin * และ Richard Panek

* Temple Grandin เป็นศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตวศาสตร์ เป็นผู้คิดค้นเครื่องมือที่เรียกว่า squeeze machine ที่ใช้บีบตัวเธอเอง เสมือนว่าได้รับการกอด เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย และที่สำคัญ เธอเป็นออทิสติก


Sally Peterson ถ่ายให้ TIME
 
Myers กำลังทำงานเขียนเกี่ยวกับกลุ่มอาการออทิสติกอยู่ในสำนักงานของเธอในเมือง Fullerton รัฐ California
 
แต่เดิมงานวิจัยและการบำบัด มุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจและการชดเชยปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ของคนที่เป็นออทิสติก และเกี่ยวข้องกับความผิดปกติต่าง ๆ แต่งานดังกล่าวนี้ เน้นไปยังประเด็นที่ว่าสิ่งผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นในสมองของคนเป็นออทิสติก มีส่วนทำให้การรับรู้ต่อบางสิ่งบางอย่างที่มีความสำคัญพอกัน ต้องเลอะเลือนไป: อะไรคือความถูกต้อง
 
ในปี 2007 กลุ่มนักวิจัยแห่งโรงพยาบาล Rivièredes- Prairies มหาวิทยาลัยแห่ง Montreal ได้ตีพิมพ์งานศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า วิธีการประเมินเชาวน์ปัญญาของคนเป็นออทิสติก ขึ้นอยู่กับแบบทดสอบของแต่ละวิชาที่เรียน เมื่อเด็กออทิสติกต้องทำแบบทดสอบที่ต้องการข้อมูล เด็ก ๆ อาจได้เรียนรู้จากแค่การมีการติดต่อกับผู้คนในสังคมเท่านั้น และหนึ่งในสามของเด็กเหล่านี้ ถูกตัดสินว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถในการพูด การใช้ภาษา และการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น ๆ ได้น้อย (low functioning) ไปแล้ว  อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นวิชาเรียนที่เหมือนกัน ใช้การทดสอบที่ต้องการข้อมูลจากเด็กโดยไม่จำกัดว่าจะต้องใช้คำพูดแล้ว จะพบว่ามีเด็กออทิสติกเพียง 5% เท่านั้นที่ถูกตัดสินว่ามีความสามารถต่ำในเชิงปฏิสัมพันธ์ แล้วที่นอกเหนือจากนี้ คือ เด็กจำนวน 1 ใน 3 ได้รับการยอมรับว่ามีสติปัญญาอยู่ในระดับดี กลุ่มนักวิจัยแห่ง Montreal จึงเสนอในรายงานว่า “เราขอสรุปว่า ในกลุ่มเด็กที่เป็นออทิสติก ระดับสติปัญญาของพวกเขา มักจะถูกประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง”
 
อย่ากล่าวหาว่าฉันผิดทีเดียวนะ ฉันไม่ได้บอกว่า การเป็นออทิสติกเป็นเรื่องดีวิเศษและทุกคนที่เป็นออทิสติก ควรทำเพียงแค่นั่งลง แล้วสรรเสริญความแข็งแกร่งของตัวเอง ตรงกันข้าม ฉันอยากจะแนะนำว่า ถ้าเราสามารถรับรู้ อย่างตรงต่อความเป็นจริง และเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐาน อะไรคือความแข็งแกร่งหรือจุดแข็งของแต่ละคน เราก็จะสามารถตัดสินอนาคตของแต่ละคนได้ดีขึ้น — ความกังวลที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีมากกว่าเดิม ในขณะที่อัตราของการวินิจฉัยโรคออทิสซึ่มนั้นสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์
 
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราจะไปมองหาจุดแข็งอะไรอื่นไปทำไมอีกเล่า?
 

แปลและเรียบเรียง Temple Grandin What's Right with the Autistic Mind จาก TIME.com

ภาพประกอบบทความออทิสติก

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก