ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

Toyota Ecoful Town ชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้า

หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่โตโยต้า เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทยเข้าเยี่ยมชม ชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้า-Toyota Ecoful Town ณ เมืองโตโยต้า เขตไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

 

โตโยต้า อีโคฟูล ทาวน์-Toyota Ecoful Town เป็นเมืองจำลองที่ผสานการใช้พลังงานระหว่างรถยนต์ คน และที่อยู่

อาศัย ภายใต้แนวคิด สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society Model District Toyota) แบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน คือ พาวิลเลี่ยน (Pavillion) จัดแสดงแนวคิดสังคมคาร์บอนต่ำในเมืองโตโยต้า ประกอบด้วย จุดต้อนรับ, โออิเดน บัส และแกลอรี่ แสดงวิถีชีวิตการใช้พลังงาน, จุดเริ่มต้นของชีวิตแบบสมาร์ท, จุดจัดแสดงผลิตภัณฑ์แบบสมาร์ท และภาพในอนาคตของเมืองโตโยต้า บ้านอัจฉริยะ (Smart House) จัดแสดงไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตภายในบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งอัจฉริยะ (IntelligentTransportation System : ITS) การนำเทคโนโลยีเพื่อจัดการจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน ระบบการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management System) จัดแสดงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ รถยนต์ในอนาคต สถานีชาร์จพลังงาน และ พื้นที่สีเขียวกับปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Greening againstheat-island phenomenon) จัดแสดงการทดลองผนัง พื้นแอสฟัลต์ที่มีน้ำผ่าน และทางเดินสีเขียว รวมถึงที่จอดรถ

 

โตโยต้า อีโคฟูล ทาวน์ จะเน้นกิจกรรมการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ได้แก่ บ้านอัจฉริยะ (Toyota Smart House) ที่มีระบบการประหยัดพลังงาน ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้า ในจุดที่ไม่จำเป็น ตลอดจนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 20 กิโลวัตต์ เพื่อนำพลังงานโซลาร์เซลล์ มาใช้กับรถยนต์ไฮบริด และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งจออัตโนมัติ (EPMS) เพื่อแสดงการใช้ไฟฟ้าในแต่ละจุดภายในบ้าน ไฟสำรองที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อคำนวณว่าในแต่ละวันใช้ไฟฟ้าเท่าใด และในกรณีที่ไม่มีแสงแดด จะต้องจัดสรรการใช้พลังงานอย่างไร โดยการนำเสนอผ่านระบบ HEMS (Home Energy Management System) และ EDMS (Energy Data Management System)

 

สำหรับที่ตั้งของ ชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้า-Toyota Ecoful Town อยู่เลขที่ 3-11 โมโตชิระ-โชะ โตโยต้า 

ซิตี้ อำเภอไอจิ มีพื้นที่ประมาณ 15,500 ตารางเมตร และมีที่จอดรถรวม 48 คัน โดยแยกเป็นช่องจอดรถสำหรับผู้พิการ 2 ช่อง และสถานีชาร์จพลังงานสำหรับรถปลั๊กอินไฮบริดและรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 สถานี

 

ทั้งนี้ โตโยต้า อีโค ฟูลทาวน์ ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว (Toyota Green Town) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง สังคมต้นแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society Model District Toyota) ก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก