ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จุฬาฯ พัฒนาเก้าอี้ช่วยผู้สูงอายุ พร้อมผลิตใช้งานจริง

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
เก้าอี้ช่วยผู้สูงอายุ
ดร.ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยถึงงานวิจัยการออกแบบเก้าอี้ช่วยยกตัว และเก้าอี้ล้อเลื่อนช่วยย้ายตัวผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมกับ รศ.นวลน้อย บุญวงษ์ มีที่มาจากปัญหาของผู้สูงอายุคือการเคลื่อนย้ายตัวที่ค่อนข้างลำบากเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ จึงได้พัฒนาออกแบบเก้าอี้ในการช่วยเคลื่อนย้ายตัวให้มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซึ่งเก้าอี้ดังกล่าวจะช่วยเอื้อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนย้ายตัวผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไปยังจุดต่างๆ ภายในที่พักอาศัยได้ง่ายขึ้น 
 
เก้าอี้ช่วยผู้สูงอายุที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นจะมี 2 แบบ คือ เก้าอี้ช่วยยกตัว ซึ่งเหมาะกับผู้สูงอายุที่ต้องการลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัย และช่วยกระตุ้นให้ออกกำลังแขนได้อย่างเหมาะสมในการโยกที่จับเก้าอี้เพื่อยกตัวขึ้นจากพื้น และเก้าอี้ล้อเลื่อนช่วยย้ายตัวจากเตียง มีโครงขาเป็นรูปตัวซี สามารถรับส่งตัวผู้สูงอายุที่ระยะกึ่งกลางเตียง ซึ่งผู้ดูแลไม่ต้องใช้แรงยกตัว โดยกลไกของเก้าอี้จะทำสอดแผ่นรองนั่งเข้าไปซ้อน ทับพื้นที่เตียงด้านข้าง และมีแผ่นรองนั่งติดกับแผ่นรองหลังและแผ่นรองเท้าที่สามารถปรับเลื่อนเข้าไปยังกึ่งกลางเตียง 
 
ปัจจุบันได้มีการทดลองใช้งาน โดยมีแพทย์และนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลร่วมทดสอบด้วย ถ้าผ่านการทดสอบแล้วได้มาตรฐาน ก็จะนำไปผลิตใช้งานจริงต่อไป ส่วนราคาของเก้าอี้ช่วยสูงอายุนั้นจะไม่แพง เหมาะสมกับคนไทย โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น ศูนย์นวัตกรรมในภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ คาดว่าในเร็ว ๆ นี้จะพร้อมผลิตในเชิงอุตสาหกรรม จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจแจ้งความจำนงเข้ามาได้ และสามารถทดลองใช้ก่อนโดยติดต่อได้ที่ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาฯ 
 
นอกจากนี้ อาจารย์และนิสิตภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ยังได้พัฒนานวัตกรรมอื่น ๆ เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในสังคมผู้สูงวัย เช่น พัฒนารถเข็นสำหรับเก็บ อุปกรณ์ออกกำลังกาย พัฒนาอุปกรณ์พิเศษสำหรับออกกำลังกายในผู้สูงอายุ เป็นต้น

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก