ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ก.ไอซีทีผนึกก.ศึกษาฯมอบรางวัลเด็กไทยใช้ไอทีสร้างสรรค์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 11 มีนาคม 2558

กระทรวงไอซีที ร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาฯ และ ATCI มอบรางวัลในโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2014” ให้นักศึกษาที่ชนะในการคิดใช้ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์

วันนี้ (11 มี.ค.) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีกล่าวว่า กระทรวงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 เพื่อให้เป็นเวทีในการส่งเสริมการเข้าถึง ICT ของเด็กไทย ด้วยการระดมสมอง ความคิด และสรรพกำลังจากหลายๆ ภาคส่วน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ให้นำ ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น

 

อย่างไรก็ตามโลกปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลสารสนเทศและความรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างทางสถานภาพและคุณภาพของการศึกษาและมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนการสอนอีกทั้งเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสังคมและระบบเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว เด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึงการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างสะดวก ทั่วถึงและเท่าเทียม หรืออาจกล่าวได้ว่าเด็กนักเรียนที่สามารถเข้าถึง ICT จะสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษา รวมทั้งสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

 

สำหรับโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 เป็นการแข่งขันในความสามารถของเยาวชนไทยในความเข้าใจถึง ICT หรือ ดิจิตอลเทคโนโลยีซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี ของรัฐบาล เป็นการจุดประกายและสร้างความสนใจให้เยาวชนไทยทั่วทั้งประเทศได้คิดและแสดงออกถึงคุณค่าของเทคโนโลยีในภาคการศึกษาไทยซึ่งเป็นกลุ่มรากฐานที่สำคัญที่สุดต่ออนาคตของประเทศ รวมทั้งเป็นวิธีการหนึ่งในการนำไอทีเข้าไปเป็นกิจกรรมสำหรับของเยาวชนไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นและผลักดันให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่โดยผลงานที่ทำขึ้นมานั้นก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง

 

ทั้งนี้ในปีนี้มีนักเรียนจากทั่วประเทศสนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1,000 คน จำนวนผลงานกว่า 400 ชิ้นผลงาน โดยแบ่งระดับภูมิภาคออกเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสานที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางที่จังหวัดนนทบุรี และภาคใต้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมแค้มป์จำนวน 250 คนในแต่ละภูมิภาค

 

นายพรชัย กล่าวว่า ผู้ที่มีผลงานดีเด่นได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัลทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน “เทคโนโลยีก้าวไกลสู่อาเซียน” ของโรงเรียนอินทโมลีประทานจังหวัดสิงห์บุรี รางวัลที่ 2 ชื่อผลงาน “อยากเรียนที่ไหนก็ได้เรียน” ของโรงเรียนบ้านคำพอกจังหวัดนครพนม และรางวัลที่ 3 ชื่อผลงาน “KnowledgeClassroom” ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนด์ กรุงเทพฯ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ รางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน “Schoolin the future” รางวัลที่ 2 ชื่อผลงาน “GeniusStation” เป็นของโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย และรางวัลที่ 3ชื่อผลงาน “โรงเรียนอัจฉริยะในฝัน” ของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก