ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ก.ไอซีที หนุนคนพิการได้เข้าถึงเทคโนโลยี

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ประชาชนส่วนมากล้วนโหยหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองการใช้งานตามลักษณะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน และเมื่อเทคโนโลยีเปิดกว้าง สิทธิการเข้าถึงก็ไม่ควรจะปิดกั้นอีกต่อไป โดยเฉพาะการพัฒนาการใช้  ไอซีทีสำหรับคนพิการที่นอกจากจะเสียเปรียบในด้านร่างกายแล้ว ควรแล้วหรือที่จะถูกปิดกั้นการเข้าถึงเทคโนโลยี

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้เห็นความสำคัญของผู้บกพร่องทางร่างกาย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 (6) ที่กำหนดให้คนพิการมีสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการทุกประเภท

 

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงไอซีที ระบุว่า กระทรวงไอซีทีต้องดำเนินการตาม “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสารสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554” และต้องปรับปรุงวิธีการเข้าถึงเทคโนโลยีตามแนวโน้มของเทคโนโลยีด้วย

 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ต้องจัดให้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการสื่อสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารที่อยู่ในความควบคุมดูแล อยู่ในรูปแบบวิธีการหรือช่องทางที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์การออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม

 

ปัจจุบันกระทรวงไอซีทีจัดฝึกอบรมผู้พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ทุกกระทรวง ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ อีกทั้ง ยังจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการให้ยืมรวม 18 รายการ อาทิ

 

คนพิการทางการมองเห็น ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการและโปรแกรม  ส่วนคนพิการทางการได้ยินได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการ และโปรแกรม

 

ด้านคนพิการทางร่างกาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการ และโปรแกรม และคนพิการทางออทิสติก สติปัญญา การเรียนรู้ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการ และโปรแกรม

 

นอกจากนี้ ยังจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร แก่ผู้พิการ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ช่วยคนพิการ ในรูปแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้ง่าย

 

สำหรับการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัด เว็บไซต์ถือเป็นช่องทางสำคัญ ดังนั้น กระทรวงไอซีทีได้จัดทำเว็บท่าสำหรับคนพิการ ถือเป็นเว็บไซต์กลางให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านสิทธิต่าง ๆ  ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

 

ทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีได้จัดตั้งศูนย์เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ทั้งให้บริการ ให้ยืม และให้อุปกรณ์ เครื่องมือ โดยห้องฝึกอบรม ห้องสาธิตอุปกรณ์ ห้องค้นคว้า ตั้งอยู่ กระทรวงไอซีที ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร บี ทิศเหนือชั้น 7

 

เมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง ทุกคนควรมีสิทธิที่จะเข้าถึงและก้าวทันเทคโนโลยีไม่เว้นแม้แต่คนพิการ.

 

กัญณัฏฐ์ บุตรดี

Kanyanat25@gmail.com

ภาพประกอบเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก