ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“วันดาวน์ซินโดรมโลก”

บทสัมภาษณ์ : คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกคครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          ทางสมาคมโรคดาวน์ซินโดรมสิงคโปร์ ได้เริ่มจัดทำเว็บไซต์วันดาวน์ซินโดรมโลกขึ้นมา จนเริ่มแพร่หลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น จนกระทั่งในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้กำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก

          วัตถุประสงค์หลักของการกำหนดให้มีวันดาวน์ซินโดรมโลกขึ้น คือ เพื่อเชิญชวนให้ทุกประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดวันดาวน์ซินโดรมโลกอย่างเหมาะสม เพื่อให้สังคมได้ตระหนักเห็นความสำคัญของโรคดาวน์ซินโดรม โดยในโอกาสนี้ ทางองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะมีการจัดงานกิจกรรม เพื่อเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวโลกเห็นความสำคัญและเข้าใจเกี่ยวกับโรคดาวน์ซินโดรม รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคนี้ในสังคม 

          วันที่ 18 มี.ค.62 ทางสถาบันราชานุกูลจัดงานวันดาวน์ซินโดรมโลกประจำปี 2562 ขึ้น ภายใต้แคมเปญ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  "leave no one behind" เพื่อส่งเสริมการรับรู้ และเปิดโอกาสสร้างความเท่าเทียมกันในทุกด้านของสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมให้คำมั่นว่าจะไม่มีใครถูกทอดทิ้ง วันดาวน์ซินโดรมโลกตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มอาการดาวน์พร้อมกันทั่วโลก ในแต่ละนั้นปีนั้นเสียงของผู้ที่มีกลุ่มอาการดาวน์จะดังขึ้นทุกปี ดังจะเห็นได้จากการแสดงความสามารถของบุคคลกลุ่มอาการดาวน์ที่พร้อมใจกันมาร่วมแสดงศักยภาพโชว์ความสามารถที่ทัดเทียมหรืออาจจะมากกว่าบุคคลปกติทั่วไปให้ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในความสามารถของพวกเขา 

          ในวันที่ 11 พ.ค.62 จัดเดินแบบวันดาวน์ซินโดรม จะเน้นเรื่อง พรบ. แสดงความสามารถ โดยให้น้อง ๆ ที่มีความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ การวาดภาพ เช่น น้องเหมียวสามารถเปิดแกรอลรี่แสดงภาพ  แล้วเพ้นท์ลงกระเป๋า ผ้าพันคอ หมวก แล้วนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ หรือน้องเบสปักเสื้อคอกระเช้าชื่อเบสรูม พยายามยกระดับความสามารถต่าง ๆ ที่น้อง ๆ สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็น การแสดง การเต้น เป็นต้น

 

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก