ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรุณาตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

           ด้วยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ต้องการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ต่อไป ท่านสามารถตอบสอบถามได้ตาม link ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOdNaSMpmJVpKGZXOIiDqZ7M2KEwWj...
                                                                                                                                     ขอขอบพระคุณ
                                                                                                                        ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
                                                                                                                        ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ข่าว/บทความ แนะนำ

การเขียนเป้าหมายของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 3

การเขียนเป้าหมายของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 3

ด้านคณิตศาสตร์

หลังจากที่เด็กชำนาญในทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบวก ลบ คูณ หารแล้ว เขาต้องเรียนรู้วิธีการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาโจทย์ที่เป็นคำพูด

เจนเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่มาขอคำปรึกษา  ครูเขียนเป้าหมายทางคณิตศาสตร์ใน IEP ให้ว่า

เจน...

ทักษะการจัดระบบสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้: ระบบในการจัดแฟ้มเอกสาร

ทักษะการจัดระบบสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้: ระบบในการจัดแฟ้มเอกสาร

ลองคิดดูซิ นักดนตรีมาถึงที่บ้านของผู้จ้างแล้วถามว่า เขาจะขอยืมเครื่องมือเล่นดนตรีได้บ้างไหม  นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลวิ่งไปที่สนามสำหรับการเล่นเกมอันสำคัญโดยไม่ใส่หมวก และที่ใส่หน้าอกกันกระแทก  เจ้าหน้าที่พยาบาลรีบตรงมาตามการโทรเรียกของ 191 แต่ลืมเครื่องปฐมพยาบาลไว้ที่สถานีดับเพลิง ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก