ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ตราด เชิญชวนเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็น “คนพิการต้นแบบ” ประจำปี 2561

วันที่ลงข่าว: 09/10/18

          วันที่ 8 ต.ค. 61 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ได้ดำเนินการคัดเลือก "คนพิการต้นแบบ” ประจำปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องคนพิการที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นแบบอย่างของคนพิการที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิต และทำให้สังคมรับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของคนพิการเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยคนพิการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันคนพิการสากล (3 ธันวาคม) ทุกปี โดยได้มีการเปิดรับการเสนอชื่อโดยองค์กรด้านคนพิการ หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติด้านคนพิการ หรือหน่วยงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในจังหวัดตราด หรือคนพิการสามารถเสนอชื่อตนเองเข้ารับการคัดเลือก โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นชายหรือหญิงพิการ ประเภทใดประเภทหนึ่งใน มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่าง และเป็นแบบอย่างได้ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการที่จะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก สามารถกรอกใบสมัครคนพิการต้นแบบพร้อมกรอกข้อมูลแล้วมายื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-1588 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก