ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ลงข่าว: 24/08/18

          นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 279 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เป็นบุคคลออทิสติกประเภทรุนแรงและยากจนมาก, เป็นเด็กพิการประเภทอื่นๆ ที่รุนแรงและยากจนมาก, ต้องมีสมุดประจำตัวคนพิการ หรือหนังสือรับรองความพิการจากแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ, มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น, รายได้บิดา และมารดา หรือ ผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี, ต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและมีเอกสารประกอบครบสมบูรณ์, ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน) เป็นเด็กที่เรียนในระบบ / เด็กที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนเนื่องจากข้อจำกัดทางความพิการ, ไม่เคยได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่มติดต่อกัน 3 ปี ขึ้นไป, ในการกรอกข้อมูลใบสมัครหากคณะกรรมการตรวจพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ผู้สมัครทันที

          สำหรับผู้มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561 รับใบสมัครขอรับทุนได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-239055

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก