ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกลไกไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 07/06/18

          รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง โดยเปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยเน้นผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ในรอบปี 2560 ทั้งนี้ ทีมผู้ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเป็นกลไกในระดับพื้นที่จะไปเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติเดียวกับเมื่อปี 2560 ถึงที่อยู่อาศัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นผู้มีรายได้น้อยจะสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองได้จากทีมงานไทยนิยม ในพื้นที่ รวมทั้งที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเว็บไซต์ www.epayment.go.th โดยคาดว่าผู้มีรายได้น้อยจะได้รับบัตรและเริ่มใช้ได้ราวเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก