ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สาธารณสุขตรัง รณรงค์ 7 กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านฟรี

วันที่ลงข่าว: 04/06/18

          นายแพทย์ บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในช่วงนี้ของทุกปีอากาศมักจะเปลี่ยนแปลงประกอบกับไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ทำให้โรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่มีโอกาสที่จะแพร่กระจายเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จะเริ่มให้ฉีดวัคซีนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561 แก่ 7 กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรค ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ 2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6 .ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ทั้งนี้ มุ่งเน้นรณรงค์ให้กลุ่มหญิงที่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปและกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคน เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวเมื่อป่วยแล้วจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติที่ป่วยถึง 6 เท่า ประโยชน์ของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จะทำให้ป้องกันการเกิดโรคได้มากถึง 70-90% ทั้งยังป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสการป่วยในทารกหลังคลอดด้วย สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี นอกจากป้องกันการแพร่กระจายโรคแก่คนรอบข้างแล้ว ยังลดความรุนแรงและอัตราการนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิตด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก