ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประชาชนคนไทยทุกสิทธิการรักษา สามารถขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561

วันที่ลงข่าว: 31/05/18

          ประชาชนคนไทยทุกสิทธิการรักษา สามารถขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการฯ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนคนไทยทุกสิทธิการรักษา เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยเฉพาะประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัดและเบาหวาน

          ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครอบคลุมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ รวม 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 (A H1N1) ชนิดเอ เอช3 เอ็น 2 (A H3N2) และชนิดบี (B)

          ทั้งนี้ สามารถขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน -31 สิงหาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก