ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงานจิตต์ คัดเลือกคนพิการดีเด่น เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

วันที่ลงข่าว: 28/05/18

          มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร ได้ดำเนินการคัดเลือกคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” เพื่อสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงานวันหม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพฯ โดยมูลนิธิฯได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เสด็จไปทรงเป็นประธานในงาน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในปีนี้มีจำนวน 7 รางวัล คือ ทางการเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ทางจิตใจหรือพฤติกรรม ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้และออทิสติก โดยผู้ได้รับรางวัลดีเด่นจะได้รับโล่เกียรติคุณ หม่อมงานจิตต์ บุตรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระอนุญาตให้มูลนิธิฯ เชิญพระนามจารึกลงบนโล่เกียรติคุณ

          ส่งใบสมัครได้ที่ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-7391 ถึง 4 ต่อ 103 โดยดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.princessngarmchit.org หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก