ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขนส่งจังหวัดตรัง เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ลงข่าว: 09/05/18

          นายชัยรัตน์ พรสวัสดิ์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561

          ทั้งนี้ ผู้ขอรับจัดสรรสามารถเลือกอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จากคู่มือกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของกรมการขนส่งทางบก โดยสามารถดูได้จากเล่มคู่มือฯ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง หรือดูได้จากเว็บไซต์ www.dlt.go.th , www.roadsafefund.com และ www.tabienrod.com โดยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการดังกล่าว ต้องเป็นอุปกรณ์ที่แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือด้านออร์โธปิดิกส์ ระบุในใบรับรองแพทย์ว่าเหมาะสมกับผู้พิการ ผู้ประสงค์จะขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ถนนตรัง-สิเกา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-7523-0473 และ โทร.1584

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก