ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การขอรับจัดสรรเงินค่าอปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วันที่ลงข่าว: 09/05/18

          นางสาวสุชาดา เผือกประเสริฐ ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี แจ้งว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 ผู้ที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือ ยื่นคำขอรับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ได้ที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561

ผู้ขอรับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจารกการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

          ซึ่งอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ผู้พิการสามารถขอรับการจัดสรร ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ ไม้เท้าและไม้ค้ำยัน อุปกรณ์อื่น เช่น ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนสำหรับผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ ยกเว้นอุปกรณ์บางประเภท เช่น จักรยานยนต์ดัดแปลง จักรยานยนต์พ่วงข้าง จักรยานยนต์สกู๊ตเตอร์ กายอุปกรณ์เสริมการเดิน ซึ่งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการและสภาพการใช้งานของผู้พิการเป็นรายๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี 032-426456 หรือ 0 2271 8705-8 0 2271 8888 ต่อ 2515 call center 1584

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก