ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มข. แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 12"

วันที่ลงข่าว: 29/03/18

           ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางพรมณี หาญหัก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชาติ พหลภาคย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12” การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับบุคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม” โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) จะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 12” ภายใต้หัวข้อ “คือการให้ความช่วยเหลือระยะเริ่มแรกสำหรับบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาการจัดการศึกษาและการให้โอกาสแก่บุคคลออทิสติก ทั้งนี้นับเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ ๆ ในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก ให้แก่ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร นักสหวิชาชีพ และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาและการจัดการศึกษารวมทั้งการแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาบุคคลออทิสติกในจังหวัดขอนแก่น ในภูมิภาคและต่างประเทศ เกิดการผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลออทิสติกในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่อยู่ในชุมชนใกล้บ้าน

           สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 12" สามารถลงทะเบียนฟรี รับจำนวนจำกัด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) โทร. 043-343-256 โทรสาร 043-343-256 หรือทางเว็บไซต์ http://www.autistickku.com

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก