ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อยากเรียนอาชีพแวะมา, อาชีวะเปิดรับนร.-นศ. ใหม่

วันที่ลงข่าว: 08/01/18

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำหนดแผนและตั้งเป้าหมายการรับนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสอศ. ประจำปีการศึกษา 2561 ว่าจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม เสมอภาค และคำนึงถึงการสร้างโอกาส การเข้าถึงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการด้วย รวมทั้ง ต้องคำนึงถึงความเป็นเอกภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐบาล และของเอกชน โดยพิจารณาจากพื้นฐานศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการเน้นการผลิตกำลังคน ตามความต้องการของสถานประกอบการ และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ โดยเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  

          ดร.สุเทพ กล่าวด้วยว่า แนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา เป็นการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให้อาชีวศึกษาจังหวัดจัดประชุมร่วมกันทุกสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมาย แผนการรับ โดยอ้างอิงจากผลการรับ ปีการศึกษา 2560 รวมทั้ง พิจารณาในสาขาวิชา จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาต่อทั้งการรับสมัครโควตาพิเศษ การรับสมัครและทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ซึ่งการรับสมัคร ประกาศผล และมอบตัว ให้สถานศึกษาพิจารณาจำนวนแผนการรับตามความเหมาะสม และให้อยู่ในเขตพื้นที่ อีกทั้ง ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนและศักยภาพของผู้เรียน

          ส่วนด้านการแนะแนว และการประชาสัมพันธ์ ให้สถานศึกษาร่วมกันทั้งอาชีวศึกษารัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัด ที่จะหาวิธีการที่หลากหลาย ให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจในเส้นทางการศึกษาและอาชีพ และรับรู้ว่าอาชีวศึกษาเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเน้นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ทั้งนี้ สอศ.จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาในภาพรวม รวมถึงการรายงานแผนการรับเข้า และการรายงานผลการรับเข้าศึกษา การรายงานการประกาศผล และการรายงานผลการมอบตัว

          กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) โควตาพิเศษ มอบตัว 11 มีนาคม 2561 นักเรียนทั่วไป รับสมัคร 18-28 มีนาคม 2561 ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 1 เมษายน 2561 ประกาศผล 5 เมษายน 2561 มอบตัว 8 เมษายน 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ให้สถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ให้สถาบันการอาชีวศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม โดยกำหนดเป็นระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษา

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ วันที่ 6 มกราคม 2561
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก