ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ธ.ก.ส.ยะลา เปิดให้ผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการขอเข้ารับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการ ตามมาตรา 35 ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วันที่ลงข่าว: 13/12/17

          นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการกำหนดจุดพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการให้แก่ผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการ ขอเข้ารับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 35 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะลา จำนวน 1 จุด ทั้งนี้ผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการ สามารถขอเข้ารับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และต้องดำเนินการขอใช้สิทธิ์ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วย

          จัดหางานจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการ ที่ประสงค์ขอใช้สถานที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการ ให้เตรียมหลักฐานและเอกสาร ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 0-7336-2614 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก